ΣΤΕ: Μειώνεται στα 5 από τα 20 χρόνια η περίοδος για την παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου

ΣΤΕ: Μειώνεται στα 5 από τα 20 χρόνια η περίοδος για την παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου

Συντομότερη θα είναι πλέον η χρονική διάρκεια στην οποία παραγράφονται οι αξιώσεις των ιδιωτών απέναντι στο Δημόσιο. Με την απόφαση 54/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), γίνεται δεκτή η παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου, που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και σε 5 έτη αντί της 20ετίας που ίσχυε με άλλους νόμους.
Στην απόφαση του ΣτΕ αναλύεται ότι με το άρθρο 90 παρ. 6 του ν. 2362/1995 θεσπίσθηκε συντομότερη παραγραφή (5ετής) για τις αξιώσεις κατά του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, σε σχέση με την παραγραφή (20ετή) που θεσπίσθηκε με το άρθρο 86 παρ. 3 του ιδίου νόμου για τις αντίστοιχες αξιώσεις του Δημοσίου κατά τρίτων, αλλά και με την παραγραφή (20ετή), που θεσπίζει για τις αξιώσεις αυτές η γενική διάταξη του άρθρου 268 ΑΚ.
Στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ αναλύεται ότι η πενταετία είναι ικανοποιητικό διάστημα για τον επιμελή διάδικο ώστε να διεκδικήσει τις αξιώσεις του από φορείς του Δημοσίου.

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments